Op dit moment is onze praktijk gesloten, wij openen om 08:00

Dutch NL English EN
Dutch NL English EN

Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Maatschap Joosen, handelend onder de naam Mondzorg Tilburg West, Burgemeester van de Mortelplein 118A (KvK 81559291) www.mondzorgtilburgwest.nl, hierna te noemen: “Mondzorg Tilburg West”.

1. De Overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Mondzorg Tilburg West en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

2.1. Mondzorg Tilburg West staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

2.2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

2.3. Mondzorg Tilburg West is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Mondzorg Tilburg West is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

2.4. Cliënt dient te allen tijde Mondzorg Tilburg West volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

3.1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

3.2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van Mondzorg Tilburg West. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

3.3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Mondzorg Tilburg West voorafgaand aan de behandeling een begroting.

3.4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.

3.5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Mondzorg Tilburg West hiervan de specificatie.

4. Annuleren van afspraken

4.1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Mondzorg Tilburg West de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.

4.2. Mondzorg Tilburg West is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

5.1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Mondzorg Tilburg West gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

6.1. Op de behandelovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn de betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg van toepassing. Deze zijn te vinden op https://knmt.nl/sites/default/files/knmt-betalingsvoorwaarden-editie-2021.pdf en zijn op 19 december 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) (destijds onder de naam
van Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)) gedeponeerd bij de griffie van
de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.

7. Reclame

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Mondzorg Tilburg West.

7.2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

7.3. De klacht zal door Mondzorg Tilburg West worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

7.4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Mondzorg Tilburg West de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mondzorg Tilburg West is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Mondzorg Tilburg West, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

10. Overige bepalingen

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.